หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เกี่ยวกับหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีเครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ให้บริการด้วยมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมภาคเครือข่ายมีส่วนร่วม

พันธกิจ

          1.พัฒนาเครือข่ายบริการให้มีมาตรฐาน

          2.ให้บริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู คุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพและมาตรฐานผู้รับบริการพึงพอใจ

          3.พัฒนาบุคลากรทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมบริการ

          4.พัฒนาระบบสารสนเทศ ให้ทันสมัย อย่างเพียงพอและเหมาะสม

          5.สนับสนุนให้องค์กรภาคีเครือข่ายในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

เป้าประสงค์ : (Goals)

          ประชาชนสุขภาพดีสามารถดูแลตนเองด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยม : (Values)

          ทำงานเป็นทีม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : (Strateic Issues)

          1.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

          2.พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ

          3.การจัดการระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ

5.สร้างระบบภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

6.การสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

7.การบังคับใช้กฎหมายด้านสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล