หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ออกประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
ประชุมปรึกษาหารือการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในเทศกาลวันลอยกระทงปี ๒๕๖๖
ออกสอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียน
ลงพื้นที่สอบสวน เฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม จากกรณีพบกลุ่มก้อนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ออกตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาว "มินิธัญญารักษ์" รุ่นที่๑ และรับการตรวจเยี่ยมจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร (นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ)
คัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อการบำบัดรักษา (บคก.กสธ.) V.2
กิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
Kick-off รณรงค์สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน HPV นักเรียนหญิงสุขภาพดี ปลอดมะเร็ง ''Save Our Children 1 Million HPV Vaccines"
ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โครงการบูรณาการเพื่อส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกฐินสามัคคีวัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้วสุขภาพ
กฐินสามัคคี อำเภอบ้านม่วง ปี ๒๕๖๖
ประชุมเพื่อรับรองแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๗
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้าง โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช
ออกสอบสวนและถอดบทเรียนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9
กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม.
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และออกตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในวันออกพรรษา ปี ๒๕๖๖
เปิดโรงเรียน อสม.และประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลึมบองการุณย์เวช
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เพื่อพิจารณาร่างแบบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ออกเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการสร้างโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ศูนย์ชัยทวีลืมบองการุณย์เวช
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ อิสราเอล - ฮามาส
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
พิธีปิดการอบรมอสม. พร้อมมอบใบประกาศอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทดแทน อสม.เสียชีวิต และลาออก
ธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
ออกติดตามและประเมินกองทุนตำบล กองทุนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ออกติดตามกองทุนตำบลและกองทุนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
รับบริจาคโลหิต และมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย)
ออกติดตามกองทุนตำบลและกองทุนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ออกติดตามกองทุนตำบลและกองทุนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
ออกติดตามกองทุนตำบลและกองทุนการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังคณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังคณะทำงานและครัวเรือนต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม. ตำบลห้วยหลัว
ประชุมประจำเดือน อสม.ระดับตำบล ในเขตอำเภอบ้านม่วง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเชิงถอดบทเรียน โครงการต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี
ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย
ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประชุมแนวทางการจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
การประชุมเชิงปฏิบัติส่งเสริมการบูรณาการกลไกลการขับเคลื่อน การขจัดความยากจน (ไตรมาส๔)
กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านม่วง ประจำปี ๒๕๖๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหา ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาในครอบครัวเป้าหมาย
ลงพื้นที่ ตรวจสอบเพื่อจัดตั้งฟาร์มสุกร
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนสิงหาคา ๒๕๖๖
ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี โยมอุปัฏฐาก และผู้นำศาสนาด้วยหลักสูตร ๓อ. ๒ส. การลด ละ เลิกบุหรี่ และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์ ปี ๒๕๖๖
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหา และวางแผนการแก้ไขปัญหารายครัวเรือน พื้นที่ตำบลห้วยหลัว อำเถอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โครงการสนับสนุนตำบลมายแก้ไขปัญหาและป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ( บวร.ร ) ตำบลมาย ปี ๒๕๖๖
ประชุมประจำเดือน อสม.ระดับตำบล ในเขตอำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบ้านม่วง ครั้งที่๓/๖๖
อบรมโครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI - V)
พิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันภัย ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อำเภอบ้านม่วง
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์ตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
วันต่อต้าน ยาเสพติด
กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประชุมจัดเตรียมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา พระศรีนครินบรมราชชนนี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖
ประชุมประจำเดือน ประธานอสม.ระดับตำบล ในเขตอำเภอบ้านม่วง
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทองใต้
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
ประชุมเตรียมจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา สมเด็จพระศรีนครินบรมราชชนนี
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกวั่ง
ออกเตรียมพื้นที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลมินิธัญญารักษ์
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อมDID
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลดงหม้อทอง
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม. ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖
ขอเชิญชวนประชาชนรับบริการหน่วยแพทย์ พอ.สว. ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ รร.บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ ๕ บ้านพุทธรักษา ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง รุ่น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชุมรับมอบนโยบายสำคัญ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง(LTC)
กิจกรรมเปิดโรงเรียน อสม. ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
เยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง รุ่น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ผ่านแอปหมอพร้อม DID
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปหมอพร้อม DID
ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฏหมาย พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอบ้านม่วง
ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานจุดตรวจ ๗ วัน อันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอบ้านม่วง
พิธีเปิดโครงการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปหมอพร้อม DID อบต.หนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจสารเสพติดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาน ๒๕๖๖ อำเภอบ้านม่วง
พิธีปิดและมอบเกียรติบัติผู้เข้าอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง
พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดฃองศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม จังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง
ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อำเภอบ้านม่วง
พิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ อำเภอบ้านม่วง
งานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)แห่งชาติ อำเภอบ้านม่วง ประจำปี ๒๕๖๖
ออกให้บริการเชิงรุก การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปหมอพร้อมDID
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสกลนคร สาขาอำเภอบ้านม่วง
รับบริจาคโลหิต อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกลั่นกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มาย อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบ้านม่วง
ออกตรวจ ให้คำแนะนำ และตรวจสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการ อำเภอบ้านม่วง
ประชุมคณะอนุกรรมการ พชอ. ประเด็น การสร้างเสริมภูมิต้านทานยาเสพติดเยาวชน คนบ้านม่วง (โครงการ TO BE NUMBER ONE)
ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือประชาขนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ร่วมรับการประเมินเพื่อจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช และยาเสพติดโรงพยาบาลชุมชน
พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอบ้านม่วง ด้านการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน
ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง แม่และเด็ก อำเภอบ้านม่วง จากแหล่งกาชาดจังหวัดสกลนคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง ศป.ปส.อ.บ้านม่วง ปี พ.ศ.๒๕๖๖
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอบ้านม่วงครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ประชุมเพื่อดำเนินงานการขึ้นทะเบียนหมอพร้อม DID ในภาพรวม คปสอ.บ้านม่วง
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอบ้านม่วง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2566
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้น ขอเชิญผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, หญิงตั้งครรภ์, พนักงานเทศบาล-อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกท่านรับบริการฉีดวัคซีน
ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม ตามโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ mammogram เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา
ฉีดวัดซีนกันเถอะ
สถานการณ์ COVID-19
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
การน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถานการณ์ COVID-19 และสรุปยอดการฉีดวัค COVID-19 จ.สกลนคร ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 65
นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.สกลนคร แนะ "กลุ่ม 608 ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 4 เข็ม และวัคซีนใน จ.สกลนคร มีเพียงสำหรับคนทุกกลุ่มวัย สามารถเข้ารับบริการฉีดได้ที่ รพ. ใกล้บ้าน ทุกวัน (ตามวันเวลาราช
ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านม่วงประจำปีงบประมาณ 2566
สิทธิบัตรทอง 30 บาท รับร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ตลอด24ชั่วโมง
ออกตรวจเตือน เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในเทศกาลลอยกระทง
อันตรายจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส
กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศ ยกเลิกโควิด-19 จากการเป็นโรคติดต่ออันตราย และกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 เป็นต้นไป
ประชุมการสอบสวนอุบัติเหตุรถยนต์ บริเวณลานจัดงานบุญ บ้านสามขา ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ออกตรวจให้คำแนะนำสถานประกอบการและงานคอนเสิร์ต ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนผู้รับบริการ/ให้บริการ/หน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถ่ายโอนไป อบจ.
คปสอ.บ้านม่วงต้อนรับ คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปีงบประมาณ 2565
เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล, พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
กิจกรรมอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส. การลด ละ เลิกบุหรี่และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์
นายแพทย์ณรงค์ จันทร์แก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย นำเสนอมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วงร่วมประชุมช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน
4 พฤศจิกายน 2564 ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
คปสอ.บ้านม่วง ประชุมรับรองแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 Sinovac เข็ม 1
สสอ.บ้านม่วง ทอดกฐินวัดป่าดงหวาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมอำเภอบ้านม่วง
12 ตุลาคม 2564 ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564
รพ.สต.ในสังกัด สสอ.บ้านม่วง ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด-19
นายณัฐพล มีพรหม หัวหน้า สสอ.บ้านม่วง ออกเยี่ยม รพ.สต.ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง
สสอ.บ้านม่วงร่วมพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใหม่/ทดแทน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นายทองศักดิ์ ชายกวด สสอ.บ้านม่วง ร่วมงานกฐินวันป่าดงหวาย
ประชุมรับนโยบายกับท่าน สสอ. คนใหม่
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
อาชญากรรมและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
โครงการทำความดีด้วยใจ
ประเมินคัดเลือกสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ศูนย์ปฏิบัติการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไวรัสซิกา อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
การประชุมวิชาการ เชิดชูความดีภาคีเครือข่ายสกลนครน่าอยู่ ประจำปี 2258 ระหว่างวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2558
ประเมินการจัดการขยะมูลฝอยอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสร็จพระราชดำเนินทรงติดตามและทรงเปิดโครงการจัดหาแหล่งน้ำ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
รับประเมินตำบลจัดการสุขภาพบูรณาการติดดาว รพ.สต.บ้านโคกสง่า เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2559 3 มิถุนายน 2559
ประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสิ่งแวดล้อม (EHA) ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล