หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการประจำปี 67 รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 11:44:00 - 16 พ.ย. 2566
2 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติชมรมจริยธรรมสาธารณสุข 14:01:00 - 15 พ.ย. 2566
3 . ประกาศทั่วไป คำสั่งขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม สสอ.บ้านม่วง 13:59:00 - 15 พ.ย. 2566
4 . ประกาศทั่วไป MOIT 4.1,4.2,4.3 บันทึกข้อความรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนและงบดำเนินงาน ป... 10:04:00 - 15 ก.ย. 2566
5 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 15:57:00 - 14 ก.ย. 2566
6 . ประกาศทั่วไป MOIT 20.2 รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุก... 11:57:00 - 13 ก.ย. 2566
7 . ประกาศทั่วไป MOIT 20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:57:00 - 13 ก.ย. 2566
8 . ประกาศทั่วไป MOIT 20.1 บันทึกข้อความรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่ว... 11:55:00 - 13 ก.ย. 2566
9 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายงานความเส... 11:54:00 - 13 ก.ย. 2566
10 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... 11:51:00 - 13 ก.ย. 2566
11 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.1 บันทึกและขอเผยแพร่ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี... 11:48:00 - 13 ก.ย. 2566
12 . ประกาศทั่วไป MOIT16.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานปฏิบัติการจริยธรรม ไตรมาส 4 16:27:00 - 12 ก.ย. 2566
13 . ประกาศทั่วไป MOIT116.1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 12 เดือน 16:15:00 - 12 ก.ย. 2566
14 . ประกาศทั่วไป 19.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่์ รายงายงานเรี่ยไร รอบ 12 เดือน 15:12:00 - 12 ก.ย. 2566
15 . ประกาศทั่วไป 19.2 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ไตรมาส 4 15:10:00 - 12 ก.ย. 2566
16 . ประกาศทั่วไป 19.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ รายงานเรี่ยไร รอบ 12 เดือน 15:08:00 - 12 ก.ย. 2566
17 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.2.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่รายงานแผนปฏิบัติการจริยธรรม 12 เดือน ... 15:05:00 - 12 ก.ย. 2566
18 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.2.2รายงานผลการดำเนินงานจริยธรรมรอบ 12 เดือน 15:04:00 - 12 ก.ย. 2566
19 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.1.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่รายงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบ... 14:56:00 - 12 ก.ย. 2566
20 . ประกาศทั่วไป MOIT16.1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานป้องกันปราบปรามทุจริต ไตรมาส... 14:51:00 - 12 ก.ย. 2566
21 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส4 11:06:00 - 12 ก.ย. 2566
22 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส... 11:04:00 - 12 ก.ย. 2566
23 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.1 บันทึกข้อความสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส4 11:02:00 - 12 ก.ย. 2566
24 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:01:00 - 12 ก.ย. 2566
25 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.2 .1 , 10.2.2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและกา... 10:56:00 - 12 ก.ย. 2566
26 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน 10:22:00 - 12 ก.ย. 2566
27 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 4 10:11:00 - 12 ก.ย. 2566
28 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.66 10:10:00 - 12 ก.ย. 2566
29 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย.66 10:09:00 - 12 ก.ย. 2566
30 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.66 10:07:00 - 12 ก.ย. 2566
31 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1 บันทึกข้อความ และแผยแพร่ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส4 10:06:00 - 12 ก.ย. 2566
32 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1 บันทึกข้อความ และแผยแพร่ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส4 10:03:00 - 12 ก.ย. 2566
33 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานจริยธรรมรอบ 12 เดือน 12:20:00 - 31 ส.ค. 2566
34 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 16:01:00 - 28 มิ.ย. 2566
35 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.3 หลักฐานประกาศรายงานผลการปฏิบัติราชการ 15:32:00 - 28 มิ.ย. 2566
36 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแบบ สขร.ไตรมาสที่3 เดือนเมษายน 66 14:44:00 - 28 มิ.ย. 2566
37 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1 บันทึกข้อความ และแผยแพร่ รายงานจัดซื้อ 14:35:00 - 28 มิ.ย. 2566
38 . ประกาศทั่วไป ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 รอบแรก ระดับดีเด่น 14:12:00 - 28 มิ.ย. 2566
39 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 14:11:00 - 28 มิ.ย. 2566
40 . ประกาศทั่วไป ประกาศ พกส. ดีเด่น รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 14:08:00 - 28 มิ.ย. 2566
41 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศผลการปฏิบัติ 13:44:00 - 28 มิ.ย. 2566
42 . ประกาศทั่วไป 5.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ ไตรมาส 3 13:42:00 - 28 มิ.ย. 2566
43 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 13:40:00 - 28 มิ.ย. 2566
44 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 13:38:00 - 28 มิ.ย. 2566
45 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 13:37:00 - 28 มิ.ย. 2566
46 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.2.3 ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 09:37:00 - 27 มิ.ย. 2566
47 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.2.2 ประกาศ พกส. ดีเด่น รอบแรก ปีงบประมาณ 2566 09:34:00 - 27 มิ.ย. 2566
48 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.2 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 09:28:00 - 27 มิ.ย. 2566
49 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส 2 มค.-มีค 66 16:52:00 - 31 มี.ค. 2566
50 . ประกาศทั่วไป MOIT 4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส2 15:45:00 - 31 มี.ค. 2566
51 . ประกาศทั่วไป MOIT 4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานไตรมาสที่ 1 15:43:00 - 31 มี.ค. 2566
52 . ประกาศทั่วไป MOIT 4.2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 ตค. 65-มีค66 15:39:00 - 31 มี.ค. 2566
53 . ประกาศทั่วไป MOIT 4.1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 66 15:33:00 - 31 มี.ค. 2566
54 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน - ไตรมาส 2 14:50:00 - 31 มี.ค. 2566
55 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 ต.ค-มีนา 14:48:00 - 31 มี.ค. 2566
56 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส 2 14:43:00 - 31 มี.ค. 2566
57 . ประกาศทั่วไป MOIT 7. 1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 14:28:00 - 31 มี.ค. 2566
58 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.2.2 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล สกล 14:23:00 - 31 มี.ค. 2566
59 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.2.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ 14:23:00 - 31 มี.ค. 2566
60 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.2.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่แผนทรัพยากร 14:22:00 - 31 มี.ค. 2566
61 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.1.3แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ 14:21:00 - 31 มี.ค. 2566
62 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.1.2 นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 14:20:00 - 31 มี.ค. 2566
63 . ประกาศทั่วไป MOIT 6.1.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่นโยบายทรัพยากร 14:19:00 - 31 มี.ค. 2566
64 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.3.2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14:17:00 - 31 มี.ค. 2566
65 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.3.1 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ ... 14:15:00 - 31 มี.ค. 2566
66 . ประกาศทั่วไป MOIT 7. 4แบบฟอร์มเผยแพร่ 14:12:00 - 31 มี.ค. 2566
67 . ประกาศทั่วไป MOIT 7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน 14:12:00 - 31 มี.ค. 2566
68 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 14:11:00 - 31 มี.ค. 2566
69 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.1.2โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค... 14:07:00 - 31 มี.ค. 2566
70 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 14:06:00 - 31 มี.ค. 2566
71 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าาหน... 14:03:00 - 31 มี.ค. 2566
72 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.4 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้า... 13:59:00 - 31 มี.ค. 2566
73 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.5 ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าภายในหน่วนงาน 13:55:00 - 31 มี.ค. 2566
74 . ประกาศทั่วไป MOIT 8.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 13:54:00 - 31 มี.ค. 2566
75 . ประกาศทั่วไป MOIT 9.3 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 13:52:00 - 31 มี.ค. 2566
76 . ประกาศทั่วไป MOIT 9.2 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริกา... 13:47:00 - 31 มี.ค. 2566
77 . ประกาศทั่วไป MOIT 9.1 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 13:42:00 - 31 มี.ค. 2566
78 . ประกาศทั่วไป MOIT 9.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 13:39:00 - 31 มี.ค. 2566
79 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.1,10.2.1,10.2.2 บันทึกข้อความ +6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤ... 13:33:00 - 31 มี.ค. 2566
80 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ 13:30:00 - 31 มี.ค. 2566
81 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.6 ขออนุญาตเผยแพร่ 13:14:00 - 31 มี.ค. 2566
82 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.4 รายงานสรุปผลโครงการ 13:13:00 - 31 มี.ค. 2566
83 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.2,11.3 รายงานประชุม พชอ.ครั้งที่1.66 13:11:00 - 31 มี.ค. 2566
84 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.1.2 โครงการการจัดกิจกรรม 13:10:00 - 31 มี.ค. 2566
85 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.1.1 หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม 13:09:00 - 31 มี.ค. 2566
86 . ประกาศทั่วไป MOIT 11.5 ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่วางแผนจัดทำโครงก... 13:06:00 - 31 มี.ค. 2566
87 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ 13:05:00 - 31 มี.ค. 2566
88 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.3 หนังสือเวัยน คำสั่ง และประกาศ ตามมาตรการรับสินบนทุกรูปแบบ 13:03:00 - 31 มี.ค. 2566
89 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.2 คำสั่ง และประกาศตามมาตรการรับสินบนทุกรูปแบบ 13:01:00 - 31 มี.ค. 2566
90 . ประกาศทั่วไป MOIT 10.4 แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภุมิ... 13:01:00 - 31 มี.ค. 2566
91 . ประกาศทั่วไป MOIT 12.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ 12:59:00 - 31 มี.ค. 2566
92 . ประกาศทั่วไป MOIT 13.3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 12:57:00 - 31 มี.ค. 2566
93 . ประกาศทั่วไป MOIT 13.2.2 แบบประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายส่วนท... 12:51:00 - 31 มี.ค. 2566
94 . ประกาศทั่วไป MOIT 13.2.1 แบบประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมขายยา 12:48:00 - 31 มี.ค. 2566
95 . ประกาศทั่วไป MOIT 13.1.2 มีคำสั่งหรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติ... 12:45:00 - 31 มี.ค. 2566
96 . ประกาศทั่วไป MOIT 13.1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือประกาศ 12:42:00 - 31 มี.ค. 2566
97 . ประกาศทั่วไป MOIT 14.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ 12:41:00 - 31 มี.ค. 2566
98 . ประกาศทั่วไป MOIT 14.4 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 12:36:00 - 31 มี.ค. 2566
99 . ประกาศทั่วไป MOIT 14.2,14.3 คู่มือแนวทางการปฏิบัติการยืมพัสดุคงรูปและสิ้นเปลือง 12:31:00 - 31 มี.ค. 2566
100 . ประกาศทั่วไป MOIT 14.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:31:00 - 31 มี.ค. 2566
101 . ประกาศทั่วไป MOIT 21.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ 11:30:00 - 31 มี.ค. 2566
102 . ประกาศทั่วไป MOIT 21.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:27:00 - 31 มี.ค. 2566
103 . ประกาศทั่วไป MOIT 21.3 บันทึกข้อตกลงร่วมในการแสดงเจตจำนงสุจริต 11:25:00 - 31 มี.ค. 2566
104 . ประกาศทั่วไป MOIT 21.4 รูปถ่ายบันทึกข้อตกลงร่วมมือในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 11:19:00 - 31 มี.ค. 2566
105 . ประกาศทั่วไป MOIT 21.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 11:17:00 - 31 มี.ค. 2566
106 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.1 บันทึกข้อความ และขออนุญาตเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 11:14:00 - 31 มี.ค. 2566
107 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 11:13:00 - 31 มี.ค. 2566
108 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 11:12:00 - 31 มี.ค. 2566
109 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.4 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:08:00 - 31 มี.ค. 2566
110 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.5 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ สสอ.บ้านม่ง จ.สกลนคร 11:05:00 - 31 มี.ค. 2566
111 . ประกาศทั่วไป MOIT 15.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ 11:04:00 - 31 มี.ค. 2566
112 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่รายงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 11:01:00 - 31 มี.ค. 2566
113 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.2 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 11:00:00 - 31 มี.ค. 2566
114 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ 10:59:00 - 31 มี.ค. 2566
115 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.4 มีบันทึกข้อความเสนอชมรมจริยธรรม 10:58:00 - 31 มี.ค. 2566
116 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.5 แบบฟอร์มที่ 2 รอบ 6 เดือน รายงานจริยธรรม 10:56:00 - 31 มี.ค. 2566
117 . ประกาศทั่วไป MOIT 16.6 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่รายงานจริยธรรม 10:46:00 - 31 มี.ค. 2566
118 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 10:44:00 - 31 มี.ค. 2566
119 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 10:42:00 - 31 มี.ค. 2566
120 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.3 บันทึกข้อความรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่... 10:40:00 - 31 มี.ค. 2566
121 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน... 10:37:00 - 31 มี.ค. 2566
122 . ประกาศทั่วไป MOIT 17.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลปร... 10:34:00 - 31 มี.ค. 2566
123 . ประกาศทั่วไป MOIT 18.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ 10:33:00 - 31 มี.ค. 2566
124 . ประกาศทั่วไป MOIT 18.3 หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการป้องกันทุจริต ปี 2566 10:31:00 - 31 มี.ค. 2566
125 . ประกาศทั่วไป MOIT 18.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 10:29:00 - 31 มี.ค. 2566
126 . ประกาศทั่วไป MOIT 18.2 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (หน้าปก) 10:26:00 - 31 มี.ค. 2566
127 . ประกาศทั่วไป MOIT 18.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ แนวทาง 10:14:00 - 31 มี.ค. 2566
128 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ รายงานการเรี่ยไร 10:12:00 - 31 มี.ค. 2566
129 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.2 รายงานการเรี่ยไร ปี 2566 1.1 10:10:00 - 31 มี.ค. 2566
130 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.2 รายงานการเรื่ยไร ปี 2566 2.1 10:06:00 - 31 มี.ค. 2566
131 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.2 รายงานการเรี่ยไร ปี 2566 1.2 10:04:00 - 31 มี.ค. 2566
132 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.2 รายงานการเรี่ยไร ปี 2566 2.2 10:01:00 - 31 มี.ค. 2566
133 . ประกาศทั่วไป MOIT 19.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ รายงานเรี่ยไร 09:57:00 - 31 มี.ค. 2566
134 . ประกาศทั่วไป MOIT 20.2 โครงการอบรมให้ความรู้ 09:56:00 - 31 มี.ค. 2566
135 . ประกาศทั่วไป MOIT 20.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 09:53:00 - 31 มี.ค. 2566
136 . ประกาศทั่วไป MOIT 22.3 หนังสือเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ 09:52:00 - 31 มี.ค. 2566
137 . ประกาศทั่วไป MOIT 22.2 แบบฟอร์มเผยแพร่ลงเว็บไซต์ คู่มือ 09:49:00 - 31 มี.ค. 2566
138 . ประกาศทั่วไป MOIT 22.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตเผยแพร่ 09:46:00 - 31 มี.ค. 2566
139 . ประกาศทั่วไป MOIT 22 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน 09:41:00 - 31 มี.ค. 2566
140 . ประกาศในหน่วยงาน ระเบียบการลาลูกจ้างชั่วคราว 13:57:00 - 12 ม.ค. 2566
141 . ประกาศทั่วไป รายละเอียดภาษี พ.ศ.2566 14:42:00 - 09 ม.ค. 2566
142 . ประกาศทั่วไป รายละเอียดภาษี พ.ศ.2565 14:40:00 - 09 ม.ค. 2566
143 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.11 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (บันทึกรายงาน) 01:54:00 - 29 ธ.ค. 2565
144 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.11 แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 01:53:00 - 29 ธ.ค. 2565
145 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 (บันทึกรายงาน) 01:52:00 - 29 ธ.ค. 2565
146 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.10 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 01:51:00 - 29 ธ.ค. 2565
147 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.2 แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2565 22:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
148 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.3 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2565 22:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
149 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.5.1 แบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 22:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
150 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอ... 22:44:00 - 28 ธ.ค. 2565
151 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 22:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
152 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566 (แผน) 22:39:00 - 28 ธ.ค. 2565
153 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 22:37:00 - 28 ธ.ค. 2565
154 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565 22:34:00 - 28 ธ.ค. 2565
155 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.17 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการทุจริตและพฤติมิชอบ ปี 2566 22:31:00 - 28 ธ.ค. 2565
156 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ปี 2566 22:29:00 - 28 ธ.ค. 2565
157 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.15.2 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 22:26:00 - 28 ธ.ค. 2565
158 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.15.1 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 22:23:00 - 28 ธ.ค. 2565
159 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 22:15:00 - 28 ธ.ค. 2565
160 . ประกาศทั่วไป MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 22:08:00 - 28 ธ.ค. 2565
161 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.6 คณะกรรมการจริยธรรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 22:06:00 - 28 ธ.ค. 2565
162 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 21:56:00 - 28 ธ.ค. 2565
163 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 16:24:00 - 28 ธ.ค. 2565
164 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน 16:14:00 - 28 ธ.ค. 2565
165 . ประกาศทั่วไป MOIT2แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน 15:56:00 - 28 ธ.ค. 2565
166 . ประกาศทั่วไป MOIT2.2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 15:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
167 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 15:45:00 - 28 ธ.ค. 2565
168 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564. 15:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
169 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2,2.8นโยบายของผู้บริหาร 15:40:00 - 28 ธ.ค. 2565
170 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน-ทุจริต 15:39:00 - 28 ธ.ค. 2565
171 . ประกาศทั่วไป MOIT2.12คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน 15:35:00 - 28 ธ.ค. 2565
172 . ประกาศทั่วไป MOIT2.9แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 คปสอ.บ้านม่วง.rar 15:32:00 - 28 ธ.ค. 2565
173 . ประกาศทั่วไป MOIT2.7ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 15:30:00 - 28 ธ.ค. 2565
174 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.4ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกระทรวง 15:27:00 - 28 ธ.ค. 2565
175 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.1ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริหาร 15:21:00 - 28 ธ.ค. 2565
176 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3แบบฟอร์มรายงานการจัดซื้อ 14:19:00 - 28 ธ.ค. 2565
177 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.3แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:17:00 - 28 ธ.ค. 2565
178 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:15:00 - 28 ธ.ค. 2565
179 . ประกาศทั่วไป MOIT5.2.1แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1 14:08:00 - 28 ธ.ค. 2565
180 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1บันทึกข้อความรายงานจัดซื้อ ไตรมาส1 14:05:00 - 28 ธ.ค. 2565
181 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.3แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:58:00 - 28 ธ.ค. 2565
182 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.2หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 13:51:00 - 28 ธ.ค. 2565
183 . ประกาศทั่วไป MOIT4.3.1บันทึกข้อความหนังสือแจ้งเวียน 13:49:00 - 28 ธ.ค. 2565
184 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.1บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมำณ พ... 13:44:00 - 28 ธ.ค. 2565
185 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.3แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:42:00 - 28 ธ.ค. 2565
186 . ประกาศทั่วไป MOIT4.2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 13:38:00 - 28 ธ.ค. 2565
187 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12:53:00 - 28 ธ.ค. 2565
188 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล 12:52:00 - 28 ธ.ค. 2565
189 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ 12:51:00 - 28 ธ.ค. 2565
190 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 12:48:00 - 28 ธ.ค. 2565
191 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 12:47:00 - 28 ธ.ค. 2565
192 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.2 คำสั่ง ประกาศในการเผยแพร่ข้อมูล 12:46:00 - 28 ธ.ค. 2565
193 . ประกาศทั่วไป MOIT 1.1 บันทึกข้อความและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูล 12:45:00 - 28 ธ.ค. 2565
194 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.1,4.1.4บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ 11:34:00 - 28 ธ.ค. 2565
195 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.5แบบฟอร์ม ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน สสอ.บ้า... 11:29:00 - 28 ธ.ค. 2565
196 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3.2แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 สสอ.บ้านม่วง 11:27:00 - 28 ธ.ค. 2565
197 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3.1แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 หน่วยงาน สสอ.บ้านม่วง 11:22:00 - 28 ธ.ค. 2565
198 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2หนังสือแจ้งการจัดสรรตามภารกิจพื้นฐาน 11:17:00 - 28 ธ.ค. 2565
199 . ประกาศทั่วไป MOIT3.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:00:00 - 28 ธ.ค. 2565
200 . ประกาศทั่วไป MOIT3.2รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10:54:00 - 28 ธ.ค. 2565
201 . ประกาศทั่วไป MOIT3.1บันทึกที่มีผู้บริหารรายงานการวิเคราะห์ 10:50:00 - 28 ธ.ค. 2565
202 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.8 ช่องทางการรับความคิดเห็น 16:40:00 - 27 ธ.ค. 2565
203 . ประกาศทั่วไป MOIT 2.1.4 ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 16:24:00 - 27 ธ.ค. 2565
204 . ประกาศทั่วไป MOIT1.1บันทึกและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ 16:08:00 - 27 ธ.ค. 2565
205 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 16:01:00 - 27 ธ.ค. 2565
206 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2 นโยบายผู้บริหาร 15:44:00 - 27 ธ.ค. 2565
207 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.1 ข้อมูลพื้นฐานผู้บริหาร 15:42:00 - 27 ธ.ค. 2565
208 . ประกาศในหน่วยงาน (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบ้านม่วง ปี 2565 - 2570 09:57:00 - 14 พ.ย. 2565
209 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นอุบัติเหตุจราจร 09:37:00 - 14 พ.ย. 2565
210 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นการพัฒนาการศึกษา 09:36:00 - 14 พ.ย. 2565
211 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นการบริหารจัดการโวิด-19 09:34:00 - 14 พ.ย. 2565
212 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการ พชอ. 09:33:00 - 14 พ.ย. 2565
213 . ประกาศในหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2566 14:54:00 - 11 พ.ย. 2565
214 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย ปลัด สธ. 14:52:00 - 11 พ.ย. 2565
215 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย สสจ.สกลนคร 14:52:00 - 11 พ.ย. 2565
216 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย รมต.สธ. 14:48:00 - 11 พ.ย. 2565
217 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการประชุม พชอ. ครั้งที่3/65 14:46:00 - 11 พ.ย. 2565
218 . ประกาศในหน่วยงาน รางานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2/65 14:45:00 - 11 พ.ย. 2565
219 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานประชุม พชอ. ครั้งที่1/65 14:26:00 - 11 พ.ย. 2565
220 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 10:42:00 - 09 พ.ย. 2565
221 . ประกาศทั่วไป ระเบียบสิทธิการลา 13:12:00 - 04 พ.ย. 2565
222 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 14:35:00 - 09 พ.ค. 2565
223 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มลาพักผ่อน 15:32:00 - 06 พ.ค. 2565
224 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 10:39:00 - 04 พ.ค. 2565
225 . ประกาศทั่วไป รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 14:37:00 - 07 ม.ย. 2565
226 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:08:00 - 23 มี.ค. 2565
227 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.3 Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS 10:07:00 - 23 มี.ค. 2565
228 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.2 Print Screen หน้าจอ Google Form 10:06:00 - 23 มี.ค. 2565
229 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4.1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปั... 10:05:00 - 23 มี.ค. 2565
230 . ประกาศทั่วไป MOIT23.4 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ 10:04:00 - 23 มี.ค. 2565
231 . ประกาศทั่วไป MOIT23.3 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ใน... 10:03:00 - 23 มี.ค. 2565
232 . ประกาศทั่วไป MOIT23.2 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศใ... 10:02:00 - 23 มี.ค. 2565
233 . ประกาศทั่วไป MOIT23.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิ... 10:01:00 - 23 มี.ค. 2565
234 . ประกาศทั่วไป MOIT22.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:35:00 - 21 มี.ค. 2565
235 . ประกาศทั่วไป MOIT22.4 มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 08:34:00 - 21 มี.ค. 2565
236 . ประกาศทั่วไป MOIT22.3 มีกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 08:33:00 - 21 มี.ค. 2565
237 . ประกาศทั่วไป MOIT22.2 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 08:32:00 - 21 มี.ค. 2565
238 . ประกาศทั่วไป MOIT22.1 มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 08:31:00 - 21 มี.ค. 2565
239 . ประกาศทั่วไป MOIT21.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:27:00 - 21 มี.ค. 2565
240 . ประกาศทั่วไป MOIT21.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 08:26:00 - 21 มี.ค. 2565
241 . ประกาศทั่วไป MOIT21.4 มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ 08:25:00 - 21 มี.ค. 2565
242 . ประกาศทั่วไป MOIT21.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรม 08:24:00 - 21 มี.ค. 2565
243 . ประกาศทั่วไป MOIT21.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 08:23:00 - 21 มี.ค. 2565
244 . ประกาศทั่วไป MOIT21.1.2 โครงการ 08:22:00 - 21 มี.ค. 2565
245 . ประกาศทั่วไป MOIT21.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 08:21:00 - 21 มี.ค. 2565
246 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.3 แบบฟอร์ม 08:16:00 - 21 มี.ค. 2565
247 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.2 มีรายงานการเรี่ยไร 08:15:00 - 21 มี.ค. 2565
248 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT20.1 มีบันทึกข้อความ 08:14:00 - 21 มี.ค. 2565
249 . ประกาศทั่วไป MOIT20.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 08:13:00 - 21 มี.ค. 2565
250 . ประกาศทั่วไป MOIT20.2 มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระ... 08:12:00 - 21 มี.ค. 2565
251 . ประกาศทั่วไป MOIT20.1 มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญ 08:11:00 - 21 มี.ค. 2565
252 . ประกาศทั่วไป MOIT19.9 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 08:09:00 - 21 มี.ค. 2565
253 . ประกาศทั่วไป MOIT19.8 มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG 08:08:00 - 21 มี.ค. 2565
254 . ประกาศทั่วไป MOIT19.7 มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG 08:07:00 - 21 มี.ค. 2565
255 . ประกาศทั่วไป MOIT19.6 มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG 08:06:00 - 21 มี.ค. 2565
256 . ประกาศทั่วไป MOIT19.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 08:05:00 - 21 มี.ค. 2565
257 . ประกาศทั่วไป MOIT19.4 มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม 08:04:00 - 21 มี.ค. 2565
258 . ประกาศทั่วไป MOIT19.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 08:03:00 - 21 มี.ค. 2565
259 . ประกาศทั่วไป MOIT19.2 มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้... 08:02:00 - 21 มี.ค. 2565
260 . ประกาศทั่วไป MOIT19.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 08:00:00 - 21 มี.ค. 2565
261 . ประกาศทั่วไป MOIT18.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:15:00 - 17 มี.ค. 2565
262 . ประกาศทั่วไป MOIT18.4 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 15:14:00 - 17 มี.ค. 2565
263 . ประกาศทั่วไป MOIT18.3 มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:13:00 - 17 มี.ค. 2565
264 . ประกาศทั่วไป MOIT18.2 มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง 15:12:00 - 17 มี.ค. 2565
265 . ประกาศทั่วไป MOIT18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุม 15:11:00 - 17 มี.ค. 2565
266 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 14:12:00 - 17 มี.ค. 2565
267 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตาม ชมรมจริยธรรม 14:11:00 - 17 มี.ค. 2565
268 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ ชมรมจริยธรรม 14:10:00 - 17 มี.ค. 2565
269 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:09:00 - 17 มี.ค. 2565
270 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 14:08:00 - 17 มี.ค. 2565
271 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:07:00 - 17 มี.ค. 2565
272 . ประกาศทั่วไป MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ชมรมจริยธรรม 14:06:00 - 17 มี.ค. 2565
273 . ประกาศทั่วไป MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตาม ชมรมจริยธรรม 14:05:00 - 17 มี.ค. 2565
274 . ประกาศทั่วไป MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ ชมรมจริยธรรม 14:04:00 - 17 มี.ค. 2565
275 . ประกาศทั่วไป MOIT17.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:03:00 - 17 มี.ค. 2565
276 . ประกาศทั่วไป MOIT17.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 14:02:00 - 17 มี.ค. 2565
277 . ประกาศทั่วไป MOIT17.1 มีบันทึกข้อความเสนอ แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:01:00 - 17 มี.ค. 2565
278 . ประกาศทั่วไป MOIT16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:06:00 - 16 มี.ค. 2565
279 . ประกาศทั่วไป MOIT16.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน 14:05:00 - 16 มี.ค. 2565
280 . ประกาศทั่วไป MOIT16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14:04:00 - 16 มี.ค. 2565
281 . ประกาศทั่วไป MOIT16.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:03:00 - 16 มี.ค. 2565
282 . ประกาศทั่วไป MOIT16.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 14:02:00 - 16 มี.ค. 2565
283 . ประกาศทั่วไป MOIT16.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 14:01:00 - 16 มี.ค. 2565
284 . ประกาศทั่วไป MOIT15.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:15:00 - 16 มี.ค. 2565
285 . ประกาศทั่วไป MOIT15.4 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 10:14:00 - 16 มี.ค. 2565
286 . ประกาศทั่วไป MOIT15.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของร... 10:13:00 - 16 มี.ค. 2565
287 . ประกาศทั่วไป MOIT15.2 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ 10:12:00 - 16 มี.ค. 2565
288 . ประกาศทั่วไป MOIT15.1 มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่... 10:11:00 - 16 มี.ค. 2565
289 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:09:00 - 16 มี.ค. 2565
290 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.2 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบ... 10:08:00 - 16 มี.ค. 2565
291 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4.1 มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เร... 10:07:00 - 16 มี.ค. 2565
292 . ประกาศทั่วไป MOIT14.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:06:00 - 16 มี.ค. 2565
293 . ประกาศทั่วไป MOIT14.5 มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 10:05:00 - 16 มี.ค. 2565
294 . ประกาศทั่วไป MOIT14.4 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 10:04:00 - 16 มี.ค. 2565
295 . ประกาศทั่วไป MOIT14.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 10:03:00 - 16 มี.ค. 2565
296 . ประกาศทั่วไป MOIT14.2 มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติด... 10:01:00 - 16 มี.ค. 2565
297 . ประกาศทั่วไป MOIT14.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสร... 10:00:00 - 16 มี.ค. 2565
298 . ประกาศทั่วไป MOIT13.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:16:00 - 15 มี.ค. 2565
299 . ประกาศทั่วไป MOIT13.2 มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแ... 13:15:00 - 15 มี.ค. 2565
300 . ประกาศทั่วไป MOIT13.1 มีบันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ 13:14:00 - 15 มี.ค. 2565
301 . ประกาศทั่วไป MOIT13.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 13:13:00 - 15 มี.ค. 2565
302 . ประกาศทั่วไป MOIT13.3 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 13:12:00 - 15 มี.ค. 2565
303 . ประกาศทั่วไป MOIT13.2 มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 13:11:00 - 15 มี.ค. 2565
304 . ประกาศทั่วไป MOIT13.1 มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ 13:10:00 - 15 มี.ค. 2565
305 . ประกาศทั่วไป MOIT12.7 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:06:00 - 15 มี.ค. 2565
306 . ประกาศทั่วไป MOIT12.6 ขออนุญาตนำเผยแพร่ 13:05:00 - 15 มี.ค. 2565
307 . ประกาศทั่วไป MOIT12.5 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:04:00 - 15 มี.ค. 2565
308 . ประกาศทั่วไป MOIT12.4 มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่... 13:03:00 - 15 มี.ค. 2565
309 . ประกาศทั่วไป MOIT12.2 และ 12.3 มีรายงานประชุมโครงการ 13:02:00 - 15 มี.ค. 2565
310 . ประกาศทั่วไป MOIT12.1.2 โครงการ / กิจกรรม 13:01:00 - 15 มี.ค. 2565
311 . ประกาศทั่วไป MOIT12.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไ... 13:00:00 - 15 มี.ค. 2565
312 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 10:09:00 - 14 มี.ค. 2565
313 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:08:00 - 14 มี.ค. 2565
314 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 10:07:00 - 14 มี.ค. 2565
315 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงาน 10:06:00 - 14 มี.ค. 2565
316 . ประกาศทั่วไป ไตรมาส 4 MOIT11.1 มีบันทึกข้อความรายงาน 10:05:00 - 14 มี.ค. 2565
317 . ประกาศทั่วไป MOIT11.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:04:00 - 14 มี.ค. 2565
318 . ประกาศทั่วไป MOIT11.3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 10:03:00 - 14 มี.ค. 2565
319 . ประกาศทั่วไป MOIT11.3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้า... 10:02:00 - 14 มี.ค. 2565
320 . ประกาศทั่วไป MOIT11.2 มีบันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห... 10:01:00 - 14 มี.ค. 2565
321 . ประกาศทั่วไป MOIT11.1 มีบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเ... 10:00:00 - 14 มี.ค. 2565
322 . ประกาศทั่วไป MOIT10.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 15:07:00 - 11 มี.ค. 2565
323 . ประกาศทั่วไป MOIT10.3 มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 15:06:00 - 11 มี.ค. 2565
324 . ประกาศทั่วไป MOIT10.2 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:53:00 - 11 มี.ค. 2565
325 . ประกาศทั่วไป MOIT10.1 มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้า... 14:52:00 - 11 มี.ค. 2565
326 . ประกาศทั่วไป MOIT9.6 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 16:10:00 - 10 มี.ค. 2565
327 . ประกาศทั่วไป MOIT9.5 มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน 16:06:00 - 10 มี.ค. 2565
328 . ประกาศทั่วไป MOIT9.4 มีรายงานการอบรมให้ความรู้ 16:05:00 - 10 มี.ค. 2565
329 . ประกาศทั่วไป MOIT9.3 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 16:04:00 - 10 มี.ค. 2565
330 . ประกาศทั่วไป MOIT9.2 มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม 16:03:00 - 10 มี.ค. 2565
331 . ประกาศทั่วไป MOIT9.1.2 โครงการ 16:02:00 - 10 มี.ค. 2565
332 . ประกาศทั่วไป MOIT9.1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 16:01:00 - 10 มี.ค. 2565
333 . ประกาศทั่วไป MOIT8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ รอบ เมย. 65 15:40:00 - 10 มี.ค. 2565
334 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:29:00 - 10 มี.ค. 2565
335 . ประกาศทั่วไป ประกาศ พกส ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:28:00 - 10 มี.ค. 2565
336 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขรก ดีเด่น รอบ 1 เมย 65 15:27:00 - 10 มี.ค. 2565
337 . ประกาศทั่วไป MOIT8.1 มีบันทึกข้อความลงนาม เมย 65 15:26:00 - 10 มี.ค. 2565
338 . ประกาศทั่วไป MOIT8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:25:00 - 10 มี.ค. 2565
339 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ลจช ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:24:00 - 10 มี.ค. 2565
340 . ประกาศทั่วไป ประกาศ พกส ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:23:00 - 10 มี.ค. 2565
341 . ประกาศทั่วไป ประกาศ ขรก ดีเด่น รอบ 1 ตค 64 15:22:00 - 10 มี.ค. 2565
342 . ประกาศทั่วไป MOIT8.1 มีบันทึกข้อความลงนาม 15:21:00 - 10 มี.ค. 2565
343 . ประกาศทั่วไป MOIT7.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:11:00 - 10 มี.ค. 2565
344 . ประกาศทั่วไป MOIT7.4 มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ ... 15:10:00 - 10 มี.ค. 2565
345 . ประกาศทั่วไป MOIT7.3 มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ... 15:09:00 - 10 มี.ค. 2565
346 . ประกาศทั่วไป MOIT7.2 มีประกาศมาตรการการบริหารผล 15:08:00 - 10 มี.ค. 2565
347 . ประกาศทั่วไป MOIT7.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศ 15:07:00 - 10 มี.ค. 2565
348 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ 15:06:00 - 10 มี.ค. 2565
349 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 15:05:00 - 10 มี.ค. 2565
350 . ประกาศทั่วไป MOIT6.2.1 บันทึกข้อความลงนามแผน 15:04:00 - 10 มี.ค. 2565
351 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 15:03:00 - 10 มี.ค. 2565
352 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 15:02:00 - 10 มี.ค. 2565
353 . ประกาศทั่วไป MOIT6.1.1 มีบันทึกข้อความลงนาม 15:01:00 - 10 มี.ค. 2565
354 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.4 แบบฟอร์ม รายงานจัดซื้อ ไตรมาส4 14:48:00 - 10 มี.ค. 2565
355 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.3 แบบฟอร์ม รายงานจัดซื้อ ไตรมาส3 14:47:00 - 10 มี.ค. 2565
356 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1.2 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ ไตรมาส 3 14:46:00 - 10 มี.ค. 2565
357 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3.1 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:45:00 - 10 มี.ค. 2565
358 . ประกาศทั่วไป MOIT 5.1.1 บันทึกข้อความ รายงานจัดซื้อ 14:44:00 - 10 มี.ค. 2565
359 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กันยายน 65 14:41:00 - 10 มี.ค. 2565
360 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร สิงหาคม 65 14:40:00 - 10 มี.ค. 2565
361 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กรกฎาคม 65 14:39:00 - 10 มี.ค. 2565
362 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มิถุนายน 65 14:38:00 - 10 มี.ค. 2565
363 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร พฤษภาคม 65 14:37:00 - 10 มี.ค. 2565
364 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร เมษายน 65 14:36:00 - 10 มี.ค. 2565
365 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มีนาคม 65 14:35:00 - 10 มี.ค. 2565
366 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร กุมภาพันธ์ 65 14:34:00 - 10 มี.ค. 2565
367 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร มกราคม 65 14:33:00 - 10 มี.ค. 2565
368 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร ธันวาคม 64 14:32:00 - 10 มี.ค. 2565
369 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร พฤศจิกายน 64 14:31:00 - 10 มี.ค. 2565
370 . ประกาศทั่วไป แบบ สขร ตุลาคม 64 14:30:00 - 10 มี.ค. 2565
371 . ประกาศทั่วไป MOIT5.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:03:00 - 15 ธ.ค. 2564
372 . ประกาศทั่วไป MOIT5.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:01:00 - 15 ธ.ค. 2564
373 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.3 แบบฟอร์ม ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:59:00 - 15 ธ.ค. 2564
374 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.2 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ 08:58:00 - 15 ธ.ค. 2564
375 . ประกาศทั่วไป MOIT4 3.1 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:57:00 - 15 ธ.ค. 2564
376 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.3 แบบฟอร์มปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 08:32:00 - 15 ธ.ค. 2564
377 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 65 08:31:00 - 15 ธ.ค. 2564
378 . ประกาศทั่วไป MOIT4 2.1 บันทึกข้อความ รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 65 08:30:00 - 15 ธ.ค. 2564
379 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:01:00 - 02 ธ.ค. 2564
380 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.4 มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:00:00 - 02 ธ.ค. 2564
381 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน จัดสรร รอบ2 10:59:00 - 02 ธ.ค. 2564
382 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 10:58:00 - 02 ธ.ค. 2564
383 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ รอบที่ 2 ปี 2565 10:57:00 - 02 ธ.ค. 2564
384 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน 10:56:00 - 02 ธ.ค. 2564
385 . ประกาศทั่วไป MOIT4.1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 10:55:00 - 02 ธ.ค. 2564
386 . ประกาศรับสมัครงาน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ 10:32:00 - 25 พ.ย. 2564
387 . ประกาศทั่วไป MOIT3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:12:00 - 19 พ.ย. 2564
388 . ประกาศทั่วไป MOIT3.2 มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ... 11:11:00 - 19 พ.ย. 2564
389 . ประกาศทั่วไป MOIT3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต... 11:10:00 - 19 พ.ย. 2564
390 . ประกาศทั่วไป MOIT2.17.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร 14:23:00 - 18 พ.ย. 2564
391 . ประกาศทั่วไป MOIT2.16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:22:00 - 18 พ.ย. 2564
392 . ประกาศทั่วไป MOIT2.15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริก... 14:21:00 - 18 พ.ย. 2564
393 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ... 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
394 . ประกาศทั่วไป MOIT2.14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ตาม พรบ.ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 14:20:00 - 18 พ.ย. 2564
395 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
396 . ประกาศทั่วไป MOIT2.13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 14:19:00 - 18 พ.ย. 2564
397 . ประกาศทั่วไป MOIT2.12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 14:18:00 - 18 พ.ย. 2564
398 . ประกาศทั่วไป MOIT2.11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 14:17:00 - 18 พ.ย. 2564
399 . ประกาศทั่วไป MOIT2.10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีข... 14:16:00 - 18 พ.ย. 2564
400 . ประกาศทั่วไป MOIT2.9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 14:15:00 - 18 พ.ย. 2564
401 . ประกาศทั่วไป MOIT2.4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 14:10:00 - 18 พ.ย. 2564
402 . ประกาศทั่วไป MOIT2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 14:09:00 - 18 พ.ย. 2564
403 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 14:08:00 - 18 พ.ย. 2564
404 . ประกาศทั่วไป MOIT2.1.2 นโยบายของผู้บริหาร 14:02:00 - 18 พ.ย. 2564
405 . ประกาศทั่วไป MOIT2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 14:00:00 - 18 พ.ย. 2564
406 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 15:15:00 - 16 พ.ย. 2564
407 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 14:31:00 - 16 พ.ย. 2564
408 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:44:00 - 16 พ.ย. 2564
409 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่ว... 10:43:00 - 16 พ.ย. 2564
410 . ประกาศทั่วไป MOIT1 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่... 10:42:00 - 16 พ.ย. 2564
411 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:33:00 - 16 พ.ย. 2564
412 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอี... 10:32:00 - 16 พ.ย. 2564
413 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล... 10:31:00 - 16 พ.ย. 2564
414 . ประกาศทั่วไป MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน... 10:30:00 - 16 พ.ย. 2564
415 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 14:02:00 - 05 พ.ย. 2564
416 . ประกาศทั่วไป ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและ... 14:45:00 - 14 มิ.ย. 2564
417 . ประกาศทั่วไป EB24.5 18:06:00 - 15 มี.ค. 2564
418 . ประกาศทั่วไป EB24.4 18:05:00 - 15 มี.ค. 2564
419 . ประกาศทั่วไป EB24.3 18:02:00 - 15 มี.ค. 2564
420 . ประกาศทั่วไป EB24.2 18:01:00 - 15 มี.ค. 2564
421 . ประกาศทั่วไป EB24.1 18:00:00 - 15 มี.ค. 2564
422 . ประกาศทั่วไป เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 17:38:00 - 15 มี.ค. 2564
423 . ประกาศทั่วไป EB23.4 17:37:00 - 15 มี.ค. 2564
424 . ประกาศทั่วไป EB23.3 17:36:00 - 15 มี.ค. 2564
425 . ประกาศทั่วไป EB23.2 17:35:00 - 15 มี.ค. 2564
426 . ประกาศทั่วไป EB23.1 17:34:00 - 15 มี.ค. 2564
427 . ประกาศทั่วไป EB22.5 17:24:00 - 15 มี.ค. 2564
428 . ประกาศทั่วไป EB22.4 17:23:00 - 15 มี.ค. 2564
429 . ประกาศทั่วไป EB22.3 17:22:00 - 15 มี.ค. 2564
430 . ประกาศทั่วไป EB22.2 17:21:00 - 15 มี.ค. 2564
431 . ประกาศทั่วไป EB22 1.2 โครงการ 17:20:00 - 15 มี.ค. 2564
432 . ประกาศทั่วไป EB22 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 17:19:00 - 15 มี.ค. 2564
433 . ประกาศทั่วไป EB21.5 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 17:14:00 - 15 มี.ค. 2564
434 . ประกาศทั่วไป EB21.4 รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วย... 17:13:00 - 15 มี.ค. 2564
435 . ประกาศทั่วไป EB21.3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร 17:12:00 - 15 มี.ค. 2564
436 . ประกาศทั่วไป EB21.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุ... 17:11:00 - 15 มี.ค. 2564
437 . ประกาศทั่วไป EB21 1.2 โครงการ 17:10:00 - 15 มี.ค. 2564
438 . ประกาศทั่วไป EB21 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 17:08:00 - 15 มี.ค. 2564
439 . ประกาศทั่วไป EB20.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัต... 16:23:00 - 15 มี.ค. 2564
440 . ประกาศทั่วไป EB20.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 16:22:00 - 15 มี.ค. 2564
441 . ประกาศทั่วไป EB20.2 แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตาม... 16:21:00 - 15 มี.ค. 2564
442 . ประกาศทั่วไป EB20.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 16:20:00 - 15 มี.ค. 2564
443 . ประกาศทั่วไป EB19.4 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 11:21:00 - 15 มี.ค. 2564
444 . ประกาศทั่วไป EB19.3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 11:20:00 - 15 มี.ค. 2564
445 . ประกาศทั่วไป EB19.2 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วย... 11:19:00 - 15 มี.ค. 2564
446 . ประกาศทั่วไป EB19.1 หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโย... 11:18:00 - 15 มี.ค. 2564
447 . ประกาศทั่วไป EB18 2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:05:00 - 14 มี.ค. 2564
448 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 11:04:00 - 14 มี.ค. 2564
449 . ประกาศทั่วไป EB18 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม... 11:03:00 - 14 มี.ค. 2564
450 . ประกาศทั่วไป EB18 2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรม... 11:02:00 - 14 มี.ค. 2564
451 . ประกาศทั่วไป EB18 1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็... 11:01:00 - 14 มี.ค. 2564
452 . ประกาศทั่วไป EB18 1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 11:00:00 - 14 มี.ค. 2564
453 . ประกาศทั่วไป EB17.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลั... 15:12:00 - 13 มี.ค. 2564
454 . ประกาศทั่วไป EB17.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 15:11:00 - 13 มี.ค. 2564
455 . ประกาศทั่วไป EB17.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและล... 15:10:00 - 13 มี.ค. 2564
456 . ประกาศทั่วไป EB16.4 ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 13:43:00 - 13 มี.ค. 2564
457 . ประกาศทั่วไป EB16.3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที... 13:42:00 - 13 มี.ค. 2564
458 . ประกาศทั่วไป EB16.2 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 13:41:00 - 13 มี.ค. 2564
459 . ประกาศทั่วไป EB16.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญ... 13:40:00 - 13 มี.ค. 2564
460 . ประกาศทั่วไป EB15.4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. 13:13:00 - 13 มี.ค. 2564
461 . ประกาศทั่วไป EB15.3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:12:00 - 13 มี.ค. 2564
462 . ประกาศทั่วไป EB15.2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้... 13:11:00 - 13 มี.ค. 2564
463 . ประกาศทั่วไป EB15.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 13:10:00 - 13 มี.ค. 2564
464 . ประกาศทั่วไป EB14.4 หนังสือแจ้งเวียน 13:04:00 - 13 มี.ค. 2564
465 . ประกาศทั่วไป EB14.3 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ... 13:02:00 - 13 มี.ค. 2564
466 . ประกาศทั่วไป EB14.2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ 13:01:00 - 13 มี.ค. 2564
467 . ประกาศทั่วไป EB14.1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาต 13:00:00 - 13 มี.ค. 2564
468 . ประกาศทั่วไป EB13.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน... 12:23:00 - 13 มี.ค. 2564
469 . ประกาศทั่วไป EB13.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 12:22:00 - 13 มี.ค. 2564
470 . ประกาศทั่วไป EB13.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 12:21:00 - 13 มี.ค. 2564
471 . ประกาศทั่วไป EB13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพ... 12:20:00 - 13 มี.ค. 2564
472 . ประกาศทั่วไป EB12.6 12:15:00 - 13 มี.ค. 2564
473 . ประกาศทั่วไป EB12.5 12:14:00 - 13 มี.ค. 2564
474 . ประกาศทั่วไป EB12.4 12:13:00 - 13 มี.ค. 2564
475 . ประกาศทั่วไป EB12.3 12:12:00 - 13 มี.ค. 2564
476 . ประกาศทั่วไป EB12.2 12:11:00 - 13 มี.ค. 2564
477 . ประกาศทั่วไป EB12 1.2 12:10:00 - 13 มี.ค. 2564
478 . ประกาศทั่วไป EB12 1.1 12:09:00 - 13 มี.ค. 2564
479 . ประกาศทั่วไป EB 11 บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรี... 12:01:00 - 13 มี.ค. 2564
480 . ประกาศทั่วไป EB10.4 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน 11:28:00 - 13 มี.ค. 2564
481 . ประกาศทั่วไป 10.3 12 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:11:00 - 13 มี.ค. 2564
482 . ประกาศทั่วไป 10.3 6 เดือน สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 11:10:00 - 13 มี.ค. 2564
483 . ประกาศทั่วไป EB10.2 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร... 11:06:00 - 13 มี.ค. 2564
484 . ประกาศทั่วไป EB10.1 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้า... 11:05:00 - 13 มี.ค. 2564
485 . ประกาศทั่วไป EB9 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 09:04:00 - 13 มี.ค. 2564
486 . ประกาศทั่วไป EB9 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างแ... 09:03:00 - 13 มี.ค. 2564
487 . ประกาศทั่วไป EB9 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท... 09:02:00 - 13 มี.ค. 2564
488 . ประกาศทั่วไป EB9.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ... 09:01:00 - 13 มี.ค. 2564
489 . ประกาศทั่วไป EB9 1.2 โครงการ 09:00:00 - 13 มี.ค. 2564
490 . ประกาศทั่วไป EB 9 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 08:59:00 - 13 มี.ค. 2564
491 . ประกาศทั่วไป EB 8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับ... 14:28:00 - 12 มี.ค. 2564
492 . ประกาศทั่วไป EB8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระ... 14:07:00 - 12 มี.ค. 2564
493 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ... 13:13:00 - 12 มี.ค. 2564
494 . ประกาศทั่วไป EB 8 ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล ฯ - รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ... 13:12:00 - 12 มี.ค. 2564
495 . ประกาศทั่วไป EB7 5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11:45:00 - 12 มี.ค. 2564
496 . ประกาศทั่วไป EB7.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. ... 11:00:00 - 12 มี.ค. 2564
497 . ประกาศทั่วไป EB7.2 คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้า... 11:03:00 - 11 มี.ค. 2564
498 . ประกาศทั่วไป EB7.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง 11:02:00 - 11 มี.ค. 2564
499 . ประกาศทั่วไป EB6.2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 11:01:00 - 11 มี.ค. 2564
500 . ประกาศทั่วไป EB6.1 บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงา... 11:00:00 - 11 มี.ค. 2564
501 . ประกาศทั่วไป EB 5.2 10:57:00 - 11 มี.ค. 2564
502 . ประกาศทั่วไป EB5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเ... 10:56:00 - 11 มี.ค. 2564
503 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 2 16:16:00 - 09 มี.ค. 2564
504 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 ชุดที่ 1 16:15:00 - 09 มี.ค. 2564
505 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 2 16:14:00 - 09 มี.ค. 2564
506 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3 ชุดที่ 1 16:13:00 - 09 มี.ค. 2564
507 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 2 16:12:00 - 09 มี.ค. 2564
508 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ชุดที่ 1 16:11:00 - 09 มี.ค. 2564
509 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 2 16:10:00 - 09 มี.ค. 2564
510 . ประกาศทั่วไป ชุดจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ชุดที่ 1 16:09:00 - 09 มี.ค. 2564
511 . ประกาศทั่วไป EB4 3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 15:46:00 - 09 มี.ค. 2564
512 . ประกาศทั่วไป EB4 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง... 15:43:00 - 09 มี.ค. 2564
513 . ประกาศทั่วไป EB4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประ... 15:41:00 - 09 มี.ค. 2564
514 . ประกาศทั่วไป EB4 2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไ... 14:58:00 - 09 มี.ค. 2564
515 . ประกาศทั่วไป EB4 1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บ... 14:37:00 - 09 มี.ค. 2564
516 . ประกาศทั่วไป EB3.1 บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผ... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
517 . ประกาศทั่วไป EB3.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 14:31:00 - 09 มี.ค. 2564
518 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.5 16:31:00 - 08 มี.ค. 2564
519 . ประกาศทั่วไป EB 2.9.3 16:30:00 - 08 มี.ค. 2564
520 . ประกาศทั่วไป EB2.8 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 16:29:00 - 08 มี.ค. 2564
521 . ประกาศทั่วไป EB2.7 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 16:28:00 - 08 มี.ค. 2564
522 . ประกาศทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ 15:41:00 - 08 มี.ค. 2564
523 . ประกาศทั่วไป EB1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 11:46:00 - 08 มี.ค. 2564
524 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 16:14:00 - 22 ธ.ค. 2563
525 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14:17:00 - 14 ธ.ค. 2563
526 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือก... 12:09:00 - 11 ธ.ค. 2563
527 . ประกาศทั่วไป ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวล... 11:56:00 - 11 ธ.ค. 2563
528 . ประกาศทั่วไป หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติ... 11:55:00 - 11 ธ.ค. 2563
529 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 13:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
530 . ประกาศทั่วไป หนังสือจัดสรรงบประมาณปีงบ 64 12:10:00 - 09 ธ.ค. 2563
531 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 12:07:00 - 09 ธ.ค. 2563
532 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
533 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 12:06:00 - 09 ธ.ค. 2563
534 . ประกาศทั่วไป คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและคู่มือทุจริต 10:33:00 - 08 ธ.ค. 2563
535 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น ... 11:30:00 - 07 ธ.ค. 2563
536 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธ... 10:11:00 - 07 ธ.ค. 2563
537 . ประกาศทั่วไป คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์... 09:54:00 - 07 ธ.ค. 2563
538 . ประกาศทั่วไป หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนว... 12:18:00 - 01 ต.ค. 2563
539 . ประกาศทั่วไป คำสั่งปลดปิด 12:01:00 - 01 ต.ค. 2563
540 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 10:44:00 - 01 ต.ค. 2563
541 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1-4 09:50:00 - 26 ส.ค. 2563
542 . ประกาศทั่วไป การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนประจำปีของหน่วยงาน 14:36:00 - 25 ส.ค. 2563
543 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน 09:00:00 - 25 ส.ค. 2563
544 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการติดตามโครงการ พชอ. อำเภอบ้านม่วง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 13:57:00 - 03 ส.ค. 2563
545 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562- กรกฏาคม 2563 13:26:00 - 03 ส.ค. 2563
546 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมและรายงานผลการกำกับติดตามตามแผน 09:53:00 - 11 มิ.ย. 2563
547 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค 62-พค 63 11:57:00 - 01 มิ.ย. 2563
548 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก 15:42:00 - 01 ม.ย. 2563
549 . ประกาศทั่วไป การกำกับติดตามและรายงานสรุปข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน 08:54:00 - 31 มี.ค. 2563
550 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินมาตรการป้องกันการทุจริต 16:09:00 - 15 มี.ค. 2563
551 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง... 15:56:00 - 10 มี.ค. 2563
552 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 15:21:00 - 04 มี.ค. 2563
553 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 09:37:00 - 04 มี.ค. 2563
554 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 16:05:00 - 02 มี.ค. 2563
555 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 16:33:00 - 13 ก.พ. 2563
556 . ประกาศทั่วไป โครงการประชุมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) /รายงานการประชุม/แผนติดตาม อำเภอบ... 14:05:00 - 22 ม.ค. 2563
557 . ประกาศทั่วไป ชมรม STRONG รายงานการประชุม 10:03:00 - 10 ม.ค. 2563
558 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 09:40:00 - 09 ธ.ค. 2562
559 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ ปีงบ 2563 14:15:00 - 06 ธ.ค. 2562
560 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ 09:02:00 - 06 ธ.ค. 2562
561 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์กา... 13:22:00 - 02 ธ.ค. 2562
562 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 และแผนปฏิบัติการ สสอ.บ้านม่วง ปีงบ 2563 10:46:00 - 15 พ.ย. 2562
563 . ประกาศทั่วไป แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17:15:00 - 08 พ.ย. 2562
564 . ประกาศทั่วไป กรอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15:18:00 - 08 พ.ย. 2562
565 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 13:47:00 - 08 พ.ย. 2562
566 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบป้องกัน ตรวจสอบเพื่อป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 15:46:00 - 07 พ.ย. 2562
567 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 16:18:00 - 31 ต.ค. 2562
568 . ประกาศทั่วไป บันทึกข้อตกลงร่วมมิในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 13:55:00 - 31 ต.ค. 2562
569 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด 15:28:00 - 30 ต.ค. 2562
570 . ประกาศทั่วไป การจัดตั้งกลุ่มไลน์ STRONG สสอ.บ้านม่วง กฎระเบียบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 11:46:00 - 30 ต.ค. 2562
571 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 14:00:00 - 07 ต.ค. 2562
572 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 15:17:00 - 01 ต.ค. 2562
573 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 11:06:00 - 01 ต.ค. 2562
574 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:38:00 - 01 ต.ค. 2562
575 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 09:49:00 - 01 ต.ค. 2562
576 . ประกาศทั่วไป คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 09:42:00 - 01 ต.ค. 2562
577 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ... 09:21:00 - 30 ก.ย. 2562
578 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 16:16:00 - 16 ส.ค. 2562
579 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน รอบการประเมิน 11 เดือน 14:40:00 - 16 ส.ค. 2562
580 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 11:23:00 - 31 ก.ค 2562
581 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 13:39:00 - 30 มิ.ย. 2562
582 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 10:29:00 - 31 พ.ค. 2562
583 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 13:57:00 - 30 ม.ย. 2562
584 . ประกาศทั่วไป รายการขายทอดตลาด 14:33:00 - 24 ม.ย. 2562
585 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก 11:32:00 - 01 ม.ย. 2562
586 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 13:56:00 - 31 มี.ค. 2562
587 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:01:00 - 01 มี.ค. 2562
588 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 10:03:00 - 28 ก.พ. 2562
589 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 09:58:00 - 31 ม.ค. 2562
590 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 09:51:00 - 31 ธ.ค. 2561
591 . ประกาศในหน่วยงาน การจัดตั้งกลุ่มไลน์ สสอ.บ้านม่วง 11:01:00 - 30 ธ.ค. 2561
592 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10:04:00 - 30 ธ.ค. 2561
593 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ 13:42:00 - 04 ธ.ค. 2561
594 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปีงบ 62 10:01:00 - 02 ธ.ค. 2561
595 . ประกาศในหน่วยงาน แผนโครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 16:02:00 - 01 ธ.ค. 2561
596 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก 15:26:00 - 01 ธ.ค. 2561
597 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 10:52:00 - 30 พ.ย. 2561
598 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 14:23:00 - 10 พ.ย. 2561
599 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 10:43:00 - 31 ต.ค. 2561
600 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:21:00 - 31 ต.ค. 2561
601 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 09:27:00 - 02 ต.ค. 2561
602 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามดารทุจริต 15:52:00 - 01 ต.ค. 2561
603 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 14:22:00 - 01 ต.ค. 2561
604 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง 10:22:00 - 01 ต.ค. 2561
605 . ประกาศทั่วไป การเข้าถึงการรับบริการของประชาชน 10:19:00 - 01 ต.ค. 2561
606 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 14:50:00 - 31 ก.ค 2561
607 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน กรกฏาคม 11:10:00 - 30 ก.ค 2561
608 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.8 ต.ดงหม้อทอง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
609 . ประกาศทั่วไป อารหารเป็นพิษ ต.หนองกวั่ง 05:32:00 - 10 ก.ค 2561
610 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.4 ต.โนนสะอาด 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
611 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.มาย 05:31:00 - 10 ก.ค 2561
612 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.9 ต.ดงหม้อทอง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
613 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.หนองกวั่ง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
614 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.3 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
615 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.6 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
616 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.1 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
617 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.7 ต.มาย 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
618 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.2 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
619 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.5 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
620 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงหม้อทองใต้ 05:27:00 - 10 ก.ค 2561
621 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.3 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
622 . ประกาศทั่วไป ไข้เลือดออก ม.7 ต.ดงเหนือ 05:26:00 - 10 ก.ค 2561
623 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมMMRต.หนองกวั่ง 05:24:00 - 10 ก.ค 2561
624 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
625 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTP้HB2ต.หนองกวั่ง 05:23:00 - 10 ก.ค 2561
626 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.โนนสะอาด 05:22:00 - 10 ก.ค 2561
627 . ประกาศทั่วไป อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนรวมDTPต.หนองกวั่ง 05:20:00 - 10 ก.ค 2561
628 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน มิถุนายน 11:07:00 - 30 มิ.ย. 2561
629 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 14:34:00 - 29 มิ.ย. 2561
630 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 14:23:00 - 31 พ.ค. 2561
631 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน พฤษภาคม 11:02:00 - 31 พ.ค. 2561
632 . ประกาศทั่วไป ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 16:00:00 - 17 พ.ค. 2561
633 . ประกาศทั่วไป แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 14:20:00 - 30 ม.ย. 2561
634 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน เดือน เมษายน 10:53:00 - 30 ม.ย. 2561
635 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:10:00 - 03 ม.ย. 2561
636 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:03:00 - 03 ม.ย. 2561
637 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 17:59:00 - 03 ม.ย. 2561
638 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่่ยงเรื่องประโยชน์ทับซ้อน 17:11:00 - 03 ม.ย. 2561
639 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10:17:00 - 02 ม.ย. 2561
640 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 09:43:00 - 30 มี.ค. 2561
641 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ผลวิเคราะห์การจัดซื้อ 14:06:00 - 20 มี.ค. 2561
642 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้ฮ ปีงบ 61 14:00:00 - 20 มี.ค. 2561
643 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:42:00 - 28 ก.พ. 2561
644 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 16:50:00 - 24 ก.พ. 2561
645 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 11:41:00 - 31 ม.ค. 2561
646 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรม 16:15:00 - 18 ม.ค. 2561
647 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน 11:56:00 - 16 ม.ค. 2561
648 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 09:34:00 - 08 ม.ค. 2561
649 . ประกาศในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 09:32:00 - 08 ม.ค. 2561
650 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 13:23:00 - 29 ธ.ค. 2560
651 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 11:41:00 - 29 ธ.ค. 2560
652 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 09:24:00 - 25 ธ.ค. 2560
653 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 16:49:00 - 22 ธ.ค. 2560
654 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ดำรงธรรม 13:21:00 - 22 ธ.ค. 2560
655 . ประกาศทั่วไป ขั้นตอนการร้องเรียน 11:41:00 - 22 ธ.ค. 2560
656 . ประกาศทั่วไป สรุปรายงานการจัดซิ้อจัดจ้าง ปี 60 11:03:28 - 22 ธ.ค. 2560
657 . ประกาศทั่วไป คำส่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบภายใน 10:57:25 - 22 ธ.ค. 2560
658 . ประกาศทั่วไป แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้เสนองาน 10:53:41 - 22 ธ.ค. 2560
659 . ประกาศทั่วไป โครงการนิเทศ ติดตาม ควบคุมกำกับฯ 10:51:55 - 22 ธ.ค. 2560
660 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 10:29:58 - 22 ธ.ค. 2560
661 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการการจัดสรรงบประมาณ ปี 61 10:28:18 - 22 ธ.ค. 2560
662 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน 10:13:00 - 22 ธ.ค. 2560
663 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2560 14:56:00 - 18 ธ.ค. 2560
664 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:43:00 - 18 ธ.ค. 2560
665 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2558 14:41:00 - 18 ธ.ค. 2560
666 . ประกาศทั่วไป คำสั่งอำเภอบ้านม่วง 2559 14:40:00 - 18 ธ.ค. 2560
667 . ประกาศทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 14:39:00 - 18 ธ.ค. 2560
668 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งออกตรวจสอบภายใน 14:02:00 - 18 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล