หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส. การลด ละ เลิกบุหรี่และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2๕6๕ เวลา 08.30 น. นายณัฐพล มีพรหม สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ สารเนตร นักวิชาการสาธารณสุข นายปฏิภาณ อินทรสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.บ้านม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพพระสงฆ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง จัดกิจกรรมอบรมถวายความรู้พระสงฆ์ โยมอุปัฏฐาก ผู้ดูแล ผู้ปรุงอาหารและผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อถวายพระสงฆ์ด้วยหลักสูตร 3อ. 2ส. การลด ละ เลิกบุหรี่และการถวายอาหารเพื่อสุขภาพแก่พระสงฆ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำปี 2565 ณ วัดป่าบ้านโพนไค ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวอธิสรา พวงกันยา
โพสต์เมื่อ 30 พ.ค. 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล