หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศในหน่วยงาน ระเบียบการลาลูกจ้างชั่วคราว 13:57:00 - 12 ม.ค. 2566
2 . ประกาศในหน่วยงาน (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบ้านม่วง ปี 2565 - 2570 09:57:00 - 14 พ.ย. 2565
3 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นอุบัติเหตุจราจร 09:37:00 - 14 พ.ย. 2565
4 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นการพัฒนาการศึกษา 09:36:00 - 14 พ.ย. 2565
5 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งอนุกรรมการ พชอ. ประเด็นการบริหารจัดการโวิด-19 09:34:00 - 14 พ.ย. 2565
6 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งคณะกรรมการ พชอ. 09:33:00 - 14 พ.ย. 2565
7 . ประกาศในหน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2566 14:54:00 - 11 พ.ย. 2565
8 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย ปลัด สธ. 14:52:00 - 11 พ.ย. 2565
9 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย สสจ.สกลนคร 14:52:00 - 11 พ.ย. 2565
10 . ประกาศในหน่วยงาน นโยบาย รมต.สธ. 14:48:00 - 11 พ.ย. 2565
11 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการประชุม พชอ. ครั้งที่3/65 14:46:00 - 11 พ.ย. 2565
12 . ประกาศในหน่วยงาน รางานการประชุม พชอ.ครั้งที่ 2/65 14:45:00 - 11 พ.ย. 2565
13 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานประชุม พชอ. ครั้งที่1/65 14:26:00 - 11 พ.ย. 2565
14 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 10:42:00 - 09 พ.ย. 2565
15 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ 09:02:00 - 06 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่นและดีมาก 11:32:00 - 01 ม.ย. 2562
17 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานสรุปผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกัน 14:01:00 - 01 มี.ค. 2562
18 . ประกาศในหน่วยงาน การจัดตั้งกลุ่มไลน์ สสอ.บ้านม่วง 11:01:00 - 30 ธ.ค. 2561
19 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 10:04:00 - 30 ธ.ค. 2561
20 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศ 13:42:00 - 04 ธ.ค. 2561
21 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปีงบ 62 10:01:00 - 02 ธ.ค. 2561
22 . ประกาศในหน่วยงาน แผนโครงการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง 16:02:00 - 01 ธ.ค. 2561
23 . ประกาศในหน่วยงาน โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก 15:26:00 - 01 ธ.ค. 2561
24 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อ... 14:23:00 - 10 พ.ย. 2561
25 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางการเผยแพร่ 10:21:00 - 31 ต.ค. 2561
26 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน คปสอ.บ้านม่วง 09:27:00 - 02 ต.ค. 2561
27 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามดารทุจริต 15:52:00 - 01 ต.ค. 2561
28 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน 14:22:00 - 01 ต.ค. 2561
29 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.9 ต.ดงหม้อทอง 05:30:00 - 10 ก.ค 2561
30 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.3 ต.หนองกวั่ง 05:29:00 - 10 ก.ค 2561
31 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.1 ต.บ่อแก้ว 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
32 . ประกาศในหน่วยงาน ไข้เลือดออก ม.7 ต.มาย 05:28:00 - 10 ก.ค 2561
33 . ประกาศในหน่วยงาน เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:10:00 - 03 ม.ย. 2561
34 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 18:03:00 - 03 ม.ย. 2561
35 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเวียนรายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ... 17:59:00 - 03 ม.ย. 2561
36 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่่ยงเรื่องประโยชน์ทับซ้อน 17:11:00 - 03 ม.ย. 2561
37 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานผลการอบรมเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ท้บซ้อน 11:56:00 - 16 ม.ค. 2561
38 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 09:34:00 - 08 ม.ค. 2561
39 . ประกาศในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน สาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง 09:32:00 - 08 ม.ค. 2561
40 . ประกาศในหน่วยงาน แนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส 13:23:00 - 29 ธ.ค. 2560
41 . ประกาศในหน่วยงาน รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 09:24:00 - 25 ธ.ค. 2560
42 . ประกาศในหน่วยงาน คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ศูนย์ดำรงธรรม 13:21:00 - 22 ธ.ค. 2560
43 . ประกาศในหน่วยงาน คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการข้อร้องเรียน 10:13:00 - 22 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : sso.banmuang@gmail.com โทร 042-794119 โทรสาร 042-794119
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปิยะมาศ ศุภโกศล